Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-020
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 5ο-7ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Η πρακτική άσκηση εξετάζει τα διάφορα είδη πηγών που έχει στη διάθεσή του ο ιστορικός που ερευνά την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων από την εμφάνιση των Οθωμανών στα Βαλκάνια μέχρι την εποχή του Τανζιμάτ. Στο πλαίσιο της άσκησης θα εξεταστούν τα κυριότερα είδη πηγών, οθωμανικών και μη, και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες και τα όριά τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αρχειακές πηγές.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στα σεμινάρια, μελετούν την ύλη και ολοκληρώνουν τις ασκήσεις και την εργασία για το μάθημα εξοικειώνονται με τους κυριότερους τύπους πηγών για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών περιοχών), μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τα όρια των πηγών, ιδίως των αρχειακών, για την έρευνα της πρώιμης νεότερης ιστορίας, αποκτούν την ικανότητα κριτικής στάσης απέναντι στις πηγές, και, τέλος, μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τις αρχειακές πηγές στο πλαίσιο της ιστορικής έρευνας.

  Προαπαιτούμενα: Κανένα. Σε περίπτωση μεγάλης ζήτησης θα προτιμηθούν όσοι έχουν περάσει το μάθημα Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1300-1839).

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα εγχειρίδια για το μάθημα.

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Ασδραχάς, Σπύρος (επιμ.), Ελληνική οικονομική ιστορία ιε΄-ιθ΄ αιώνας, τ. Β΄: Τεκμήρια, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2003.

  Faroqhi, Suraiya, Προσεγγίζοντας την οθωμανική ιστορία: Εισαγωγή στις πηγές, μτφρ. Κ. Καμπουρίδης, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2006.

  Ζαχαριάδου, Ελισάβετ, Δέκα τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567), Αθήνα: ΙΒΕ/ΕΙΕ, 1996.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σεμινάριο με ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, χρήση κειμενικού και οπτικού υλικού.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Προφορικές και γραπτές ασκήσεις, γραπτή τελική εργασία.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία της διδάσκουσας.