Διδάσκων: Χάρης Εξερτζόγλου

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-042
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 6ο-8ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Το σεμινάριο θα διερευνήσει την αυτοβιογραφία ως ειδική κατηγορία λόγου και ως ιστορική πηγή. Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του αυτοβιογραφικού είδους και θα στη συνέχεια το σεμινάριο θα εργαστεί με βάση αυτοβιογραφικά κείμενα ανδρών και γυναικών που αναφέρονται στην δεκαετία του 1940 και ειδικότερα στην περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Η έκρηξη της αυτοβιογραφικής μαρτυρίας μετά το 1990 αποτελεί επιτρέπει πρόσβαση σε πλούσιο και ανανεωνόμενο υλικό προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα αυτοβιογραφικού τύπου.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές πτυχές του αυτοβιογραφικού λόγου καθώς θα εργαστούν σε αυτοβιογραφικά κείμενα.  Ο αυτοβιογραφικός λόγος, ο λόγος  για τον εαυτό, παρουσιάζει συγκεκριμένες δυσκολίες  κατανόησης και απαιτεί δεξιότητες και γνώσεις για την κατανόηση του.  Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη  χρήση του ως ιστορικής πηγής αλλά και τις ιδιαιτερότητές της συγκρότησής του στο βαθμό που το νόημά του μπορεί να γίνει κατανοητό σε σχέση με το παρόν της συγγραφής και όχι τόσο σε σχέση με το παρελθόν που αναφέρεται.

  Προαπαιτούμενα: Το σεμινάριο προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο δεύτερο κύκλο σπουδών του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  Εγχειρίδια του μαθήματος: Το σεμινάριο δεν προτείνει διδακτικό εγχειρίδιο. Προσφέρεται ηλεκτρονική σελίδα με εκτενή βιβλιογραφία στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση όσοι /ες θα επιλεγούν για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το σεμινάριο στηρίζεται σε εβδομαδιαίες συναντήσεις στις οποίες γίνεται συζήτηση συγκεκριμένων κειμένων που έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες. Ο εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας των φοιτητών/ τριών αποτελεί προϋπόθεση  επιτυχούς λειτουργίας του σεμιναρίου.  Στο σεμινάριο γίνεται επίσης προβολή ταινιών.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητριών προκύπτει με βάση την ποιότητα της συμμετοχής τους και την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του σεμιναρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας καθώς και από την αξιολόγηση της τελικής εργασίας την οποία θα παρουσιάσουν στο τέλος των μαθημάτων.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως): Φυσική παρουσία του διδάσκοντα.