Διδάσκων: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-043
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 5ο-7ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Προαπαιτούμενα:

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.