Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-045
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 6ο-8ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Η πρακτική άσκηση συνδέεται με το μάθημα επιλογής Ένδυση και Πολιτισμός και στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες να διεξάγουν πρωτογενή επιτόπια έρευνα στον τομέα της ένδυσης, να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους υλικό. Οι συμμετέχοντες συμβάλλουν σε ένα κοινό πρότζεκτ με στόχο την καταγραφή και παρουσίαση ενδυματολογικών αντιλήψεων και πρακτικών κατοίκων της Μυτιλήνης.

  Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: α) παρουσίαση και συζήτηση πάνω στους τρόπους κατανόησης της ένδυσης ως πολιτισμικής πρακτικής, β) συζήτηση πάνω σε ζητήματα μεθοδολογίας και σχεδιασμός της επιτόπιας έρευνας, γ) διεξαγωγή της έρευνας και συλλογή του υλικού, καταγραφή αφηγήσεων, συμμετοχικής παρατήρησης, φωτογραφίες, βίντεο, δ) επεξεργασία και παρουσίαση της έρευνας σε πρώτη και τελική μορφή.

  Κριτήρια προτεραιότητας για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση: αριθμός υπολειπόμενων μαθημάτων (40%), βαθμός στο μάθημα « Ένδυση και Πολιτισμός» (30%), εξάμηνο σπουδών (30%).

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μέσα από την πρακτική άσκηση επιδιώκεται να αναπτύξουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διεξάγουν επιτόπια έρευνα, να επεξεργάζονται το ερευνητικό υλικό και να το παρουσιάζουν. Οι διαδικασίες αυτές εμπλέκουν μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες όπως διαμόρφωση ερευνητικών στόχων, οριοθέτηση του ερευνητικού πεδίου, επιλογή των συνομιλητών, διεξαγωγή ημι-δομημένων συνεντεύξεων, διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για συμμετοχική παρατήρηση, οπτικο-ακουστική καταγραφή, επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, παρουσίαση της έρευνας σε μορφή powerpoint και σε γραπτό κείμενο. Πέρα από την ανάπτυξη μεθόδων έρευνας, αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την ένδυση ως πολιτισμική διαδικασία και τους διαφορετικούς τρόπους που αυτή μπορεί να προσεγγιστεί στο πλαίσιο θεωριών για την κοινωνία και τον πολιτισμό. Επιπρόσθετα, θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν την ικανότητά τους να εργάζονται ομαδικά. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όψεις της τοπικής κοινωνίας και να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς.

  Προαπαιτούμενα: Ένδυση και Πολιτισμός (μάθημα επιλογής)

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Πετρίδου Ε. (2013) «Ένδυμα και Υλικός Πολιτισμός» στο Ε. Γιαλούρη (επιμ.) Υλικός Πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  ‘Η θεωρία της ένδυσης’ Αφιέρωμα στο Αρχαιολογία και Τέχνες, τ.85Α και Β, 2002.

  Entwistle, J. (2000) ‘Fashion and the fleshy body: dress as embodied practice’ στο Fashion Theory 4 (3), σελ. 323-348.

  Miller, D. (2010) ‘Why clothing is not superficial’ στο του ιδίου Stuff  Cambridge: Polity, σελ. 12-4.

  Welters  L.(επιμ.) (1999) Folk dress in Europe and Anatolia: beliefs about protection.

  Τσενόγλου Ε. (1983-85)  ‘Τα καστελλοριζιακά γυναικεία ενδύματα’  Εθνογραφικά  4-5, σελ. 51-70.

   Μακρυνιώτη, Δ. (2004) «Εισαγωγή» στο της ιδίας (επιμ.) Τα όρια του σώματος, Αθήνα: Νήσος, σελ. 11-50.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Συζήτηση, συμμετοχικός σχεδιασμός επιτόπιας έρευνας και καθοδήγηση, επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, παρουσιάσεις φοιτητών, εκπόνηση εργασίας.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  1. Προφορικός βαθμός- συμβολή στην ομάδα (20%)
  2. Σχεδιασμός της έρευνας (10%)
  3. Συγκέντρωση ερευνητικού υλικού (10%)
  4. Παρουσίαση της έρευνας (πρώιμη και τελική μορφή) (30%)
  5. Γραπτή εργασία (30%)

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία της διδάσκουσας.