Διδάσκων: Χάρης Εξερτζόγλου

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-059
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 5ο-7ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Το σεμινάριο αποσκοπεί σε μια συστηματική διερεύνηση της δημόσιας ιστορίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η δημόσια ιστορία εμπλέκει τα άτομα και τα συλλογικά υποκείμενα με το παρελθόν και τη μνήμη  με απρόβλεπτες μορφές και τρόπους. Ταυτόχρονα εμπλέκει και την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία και τον τρόπο με τον οποίο η τελευταία εργάζεται. Παρά τις διαφορές που χωρίζουν την δημόσια ιστορία με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία   διαμορφώνεται ένα ενδιαφέρον πεδίο επικαλύψεων και ανταλλαγών το οποίο απαιτεί διερεύνηση. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα εξετασθούν ζητήματα που συνδέονται με αυτό το πεδίο,  όπως η σχέση μνήμης-ιστορίας, η ενσυναίσθηση του ιστορικού, τα όρια της ιστορικής αντικειμενικότητας, και η σχέση του ιστορικού με το ακροατήριο της εποχής του.  Στη συνέχεια θα εξεταστούν συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν το ιστορικό φιλμ, το ιστορικό μυθιστόρημα, τη σχέση των media με τη δημόσια ιστορία καθώς και των πολιτικών αντιπαραθέσεων που προκαλεί  η δημόσια ιστορία . Τα περισσότερα παραδείγματα στα οποία θα επικεντρωθεί το σεμινάριο αφορούν την σύγχρονη Ελλάδα.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το σεμινάριο αποσκοπεί να εμπλέξει τους φοιτητές με ένα πεδίο έρευνας που πρόσφατα απασχολεί τους ιστορικούς. Οι φοιτητές/τριες θα εργαστούν σε συγκεκριμένο υλικό [φιλμ, μυθιστόρημα, διαδίκτυο, αρχείο] προκειμένου να κατανοήσουν πως μέσα από την δημόσια ιστορία επανατίθεται η σχέση με το παρελθόν. Θα είναι σε θέση να τοποθετήσουν αυτό το υλικό στα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής στην οποία παράγεται. Η εξέταση του υλικού αυτού θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν πως προκύπτουν αξιώσεις αληθείας που διαμορφώνουν ιστορική συνείδηση στο παρόν πέρα και ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή ιστορία. Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την παροντική υπόσταση του ιστορικού και των ερωτημάτων που θέτει στο παρελθόν.

  Προαπαιτούμενα: Κανένα.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Η βιβλιογραφία  και το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα  στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο όσοι παρακολουθούν το σεμινάριο.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το σεμινάριο συνδυάζει διαλέξεις του διδάσκοντα, παρουσιάσεις των φοιτητών και συζήτηση στη διάρκεια του μαθήματος. Οι φοιτητές/τριες έχουν εβδομαδιαίο φόρτο εργασίας που γνωστοποιείται εκ των προτέρων. Στο σεμινάριο προβλέπεται η χρήση διαδικτύου και η προβολή οπτικού υλικού.

  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Προφορικές παρουσιάσεις, συμμετοχή στο μάθημα και εργασίες.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.