Διδάσκουσα: Βενετία Καντσά

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-073
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 6ο-8ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Η γέννηση όπως κι ο θάνατος αποτελούν κομβικά πεδία ανθρωπολογικής ενασχόλησης στο βαθμό που οι πρακτικές, τελετουργίες, συμβολισμοί και νοήματα που συνδέονται με την αρχή και το τέλος της ανθρώπινης ζωής συγκροτούν πρόσφορο πλαίσιο ανάλυσης του προσώπου, των κοινωνικών σχέσεων, της φύσης και του πολιτισμού. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανθρωπολογική προσέγγιση της γέννησης και του θανάτου μέσα από τη γνωριμία με συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγματα.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Εξετάζοντας προγενέστερες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις όπως, για παράδειγμα, οι γενέθλιες πρακτικές των Mahajanga και τα ταφικά έθιμα των Merina στη Μαγαδασκάρη, μέχρι πιο πρόσφατες που ασχολούνται με τις πολιτικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τη θανατοπολιτική ή τη ζωή των εμβρύων και το θάνατο των κυττάρων στις ΗΠΑ το σεμινάριο στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τη πολυπλοκότητα των πολιτισμικών, ιστορικών και πολιτικών παραμέτρων που σηματοδοτούν, πλαισιώνουν και διαμορφώνουν την έναρξη και τη λήξη αυτού που ορίζεται ως ζωή.

  Προαπαιτούμενα: Το σεμινάριο προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που βρίσκονται στον δεύτερο κύκλο σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων: Ανθρωπολογία της συγγένειας και Ανθρωπολογία της θρησκείας.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Mακρυνιώτη, Δήμητρα (επιμ). 2008. Περί θανάτου. Η πολιτική διαχείριση της θνητότητας. Αθήνα: νήσος

  Τουντασάκη, Ειρήνη. 2015. «Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα πάρει κι από σένα». Δωρεά ωαρίων, μητρότητα και συγγένεια. Αθήνα: Πατάκης.

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Καντσά, Βενετία. 2015. Μεταβαλλόμενες σχέσεις. Συγγένεια και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αθήνα: (In)FERCIT και εκδ. Αλεξάνδρεια

  Αθανασίου, Αθηνά. 2007. Δοκίμια για το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική. Αθήνα: Εκκρεμές.

  Μακρυνιώτη, Δήμητρα (επιμ). 2004. Τα όρια του σώματος. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Αθήνα: νήσος.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το σεμινάριο στηρίζεται σε εβδομαδιαίες συναντήσεις στις οποίες γίνεται συζήτηση κειμένων και ανάλυση συγκεκριμένων εθνογραφικών παραδειγμάτων που έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες/ουσες.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Προφορική συμμετοχή και παρουσίαση θεμάτων στα πλαίσια των διαλέξεων, μικρές εργασίες, γραπτή τελική εργασία.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία της διδάσκουσας.