School: Social Sciences
Academic Unit: Social Anthropology and History
Level of studies: Postgraduate
Course code: SHA-Η-3 Semester: 3st
Course Title: Political and Social History of Modern Greece: From the invention of Greece to the irredentism of the Greek State
Independent teaching activities Weekly teaching hours Credits
3 10
Course type: Special background, Optional
Prerequisite courses: All courses of first year
Language of instruction and examinations: Greek
Is the course offered to erasmus students: Yes
Course website (Url): https://en.sah.aegean.gr/graduate-programs/ma-in-social-and-historical-anthropology/courses-offered/kia-i-3/

  (2) LEARNING OUTCOMES

  Learning outcomes: 

  Learning objectives/aims: to highlight the ignorances regarding the prehistory of the Greek paradigm, to point out the historicity of the notions and also to underline the antinomies between the historical sources and the ideological uses of history.

  General Competences: 
  This course aims at presenting-understanding the mechanisms of production and shaping of the dominant Greek ideology, through its reflections on political practices.

  Particular emphasis is placed on unknown aspects of Modern Greek history, which concern the invention, the perception and the consolidation of the concept of “Greece” by European intellectuals, or the silent but crucial realities of the period of the Greek Revolution, or, finally, the gradual domination of irrationalism – which fueled nationalism- and the parallel abandonment of the democratic principle.
  More specifically, some of the issues to be discussed are the following:

  the geographies of Greece from the Renaissance to the time of the Enlightenment, the geography of the Greek Revolution and the request of “co-ethnicity” («ομοεθνία»),
  the denial of Europe’s aspirations,
  the “little peoples” («μικρολαοί») and the nation of “Hellenism”,
  the passage from the geographical boundary of Olympus to Aimos(Balkan) and the transition from the Enlightenment to Romanticism,
  the process of constructing the Greek argument of “ethnic rights”, in conjunction with the incorporation of Macedonian and Medieval “Hellenism” into the Greek space-time continuum,
  the discordance of territorial aspirations with the political and ethnological parameters,
  the political views of the “unredeemed”,
  the genesis of Macedonism, as well as the historiographical distortions of the ethnic issue.

  (3) SYLLABUS

  The aim of the course is to introduce and cover in depth the mechanisms by which the dominant Greek ideology was produced and formed, through the consequences on the country’s political practices. The process of shaping Greek arguments on “national rights”; the inability to find a meeting point between territorial ambitions and political and ethnological factors; the political availability of those whose irredentist vision had not yet been achieved; as well as the manner in which historiography warped the Macedonian Question are some of the topics that will be discussed in the course.


  (4) TEACHING and LEARNING METHODS – EVALUATION

  Delivery: Face-to face
  Use of information and communications technology :
  Teaching methods:  Activity Semester workload
  Seminars 39
  Study and Analysis of Bibliography 80
  Essays writing 131
  Course total: 250
  Student performance evaluation: Ten short papers touching the annotation of texts (sources) elaborated during the semester.

  (5) ATTACHED BIBLIOGRAPHY

  Suggested bibliography:

  a) BasicTextbooks:
  Καράβας Σ., 2014. «Τα όρια της Ελλάδας και η ‘Ομοεθνία’: Ιχνηλατήσεις με αφετηρία το Περί Πολιτειών του Ι. Π. Κοκκώνη (1828-1829)», στο Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Κέντρο Θρακολογίας, Τα Βαλκάνια. Εκσυγχρονισμός, Ταυτότητες, Ιδέες, Ηράκλειο, ΠΕΚ-ΙΤΕ, 2014, σ.833-884.

  Λιάκος Α., 1994. «Προς επισκευήν ολομελείας και ενότητος. Η δόμηση του εθνικού χρόνου στην ελληνική ιστοριογραφία», Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, , σ. 171-199.

  Σιγάλας Ν., 2001. «“Ελληνισμός” και εξελληνισμός: ο σχηματισμός της Νεοελληνικής έννοιας ελληνισμός», π. Τα Ιστορικά, τχ. 34, σ. 3-70.

  b) Additional References:
  Ροτζώκος Ν., 2009. «Το έθνος ως πολιτικό υποκείμενο: σχόλια για το ελληνικό εθνικό κίνημα», στο Πέτρος Πιζάνιας (επιμ.), Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: ένα ευρωπαϊκό γεγονός, Αθήνα.

  Σκοπετέα Ε., 1988. Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880). Πολύτυπο, Αθήνα.

  Anagnostopoulou S., 2010. «The “Nation” of the Rum Sings of its Sultan: The many Faces of Ottomanism», στον τόμο L. T. Baruh-V. Kechriotis (επιμ.), Economy and Society on Both Shores of the Aegean, Αθήνα, σ. 79-105

  Γιακωβάκη Ν., 2006. Ευρώπη μέσω Ελλάδας: μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτoσυνείδηση, Αθήνα.

  Διαμαντούρος Ν., 2006 (2002). Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα 1821-1828, (μτφ. Κ. Κουρεμένος), Αθήνα.

  Καράβας Σ., 2008. «Η Μεγάλη Βουλγαρία και η Μικρά Ιδέα», στο «Εν έτει…». 1878 / 1922, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, , σ. 11-81 και 143-168.

  Καράβας Σ., 2004. «Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και οι εθνικές διεκδικήσεις (1877-1885)», Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, , τ. Α΄, σ. 149-169.

  Καράβας Σ. 2010. «Μακάριοι οι κατέχοντες την γήν». Γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων στη Μακεδονία 1880-1909. Βιβλιόραμα, Αθήνα.

  Ματάλας Π., 2002. Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες μιας σχέσης από το «Ελλαδικό» στο Βουλγαρικό σχίσμα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.

  Πολίτης Α., 1993. Ρομαντικά χρόνια: Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830- 1880, Αθήνα.

  Μ. Todorova, Βαλκάνια. Η δυτική φαντασίωση, (μτφ. Ι. Κολοβού), Θεσσαλονίκη 2000 [1997].

  Related academic journals:

  ΜΝΗΜΩΝ, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα, 1971-2017

  ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ HISTORICA, Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1983-2017

  HISTOREIN, A Review of the Past and Other Stories, Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 1999-2017