ΚΙΑ-Ι-2/ΙΑΛ 3

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά

Κωδικός μαθήματος: ΚΙΑ-Ι-2/ΙΑΛ 3
Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Έτος σπουδών: 2ο/1ο 
Εξάμηνο σπουδών: 3ο/1ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Ο 17ος αιώνας υπήρξε εποχή γενικευμένης κρίσης, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής αλλά και πολιτισμικής, που εκδηλώθηκε με δημογραφική κάμψη, οικονομική δυσπραγία, κοινωνικές αναταραχές, πολιτικές συγκρούσεις και σκληρούς πολέμους. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία –όπως και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, αν και με διαφορετικό τρόπο– η «κρίση του 17ου αιώνα» οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμό των θεσμών, των κοινωνικοοικονομικών δομών και των σχέσεων εξουσίας, αλλά και των διακοινοτικών σχέσεων. Το μάθημα εξετάζει την κρίση του 17ου αιώνα στον οθωμανικό χώρο, με έμφαση στις ελληνικές και βαλκανικές περιοχές, καθώς και τις θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που οδήγησαν στον μετασχηματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των κοινωνιών της.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις και ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γραπτής εργασίας,

  -εξοικειώνονται με τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ιστορική μελέτη και ανάλυση της λεγόμενης «κρίσης του 17ου αιώνα»,

  -εμβαθύνουν σε ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του πρώιμου νεότερου ευρωπαϊκού και οθωμανικού κόσμου,

  -κατανοούν τις διαδικασίες μετασχηματισμού του οθωμανικού κράτους και των κοινωνιών του,

  -μελετούν σε βάθος επιμέρους όψεις του ζητήματος στο πλαίσιο συγγραφής της τελικής εργασίας.

  Προαπαιτούμενα: Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  İnalcık, Halil, “Military and fiscal transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700”, Archivum Ottomanicum 6, 1980, 283-337.

  McGowan, Bruce, Economic life in Ottoman Europe: taxation, trade and the struggle for land, 1600-1800, Καίμπριτζ, 1981.

  Parker, Geoffrey και Lesley M. Smith (επιμ.), The General Crisis of the Seventeenth Century, β΄ έκδ., Λονδίνο, 1997.

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  Abou El-Haj, Rifa’at, Formation of the modern state: The Ottoman Empire sixteenth to eighteenth centuries, Ώλμπανυ, 1991.

  Benedict, Philip Myron P. Gutmann, Early Modern Europe: From Crisis to Stability, Κράνμπερι, 2005.

  Faroqhi, Suraiya, “Making a Living: Economic Crisis and Partial Recovery”, στο Halil İnalcık και Donald Quataert (επιμ.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300-1914, Καίμπριτζ, 1994, 433-473.

  Goldstone, Jack A., Revolution and Rebellion in the Early Modern World, Μπέρκλεϋ, 1991.

  Κωστής, Κώστας, Στον καιρό της πανώλης, Ηράκλειο, 1995.

  Özel, Oktay, “Population Changes in Ottoman Anatolia during the 16th and 17th Centuries: The ‘Demographic Crisis’ Reconsidered”, International Journal of Middle East Studies 36 (2004), 183-205.

  Salzmann, Ariel, “An Ancient Régime Revisited: ‘Privatization’ and Political Economy in the Eighteenth-Century Ottoman Empire”, Politics & Society, 21:4 (1993), 393-423.

  Tezcan, Baki, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World, Καίμπριτζ, 2010.

  White, Sam, “Climate Change and Crisis in Ottoman Turkey and the Balkans, 1590-1710”, στο International Conference on Climate Change and the Middle East: Past, Present and Future, Κωνσταντινούπολη, 2006, 391-409.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σεμινάριο με ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, χρήση κειμενικού και πολυμεσικού υλικού..

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Προφορικές και γραπτές ασκήσεις, γραπτή τελική εργασία..

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  Φυσική παρουσία της διδάσκουσας.