Εθνογραφικές προσεγγίσεις της γλώσσας και γλωσσικές προσεγγίσεις της εθνογραφίας
Ethnographic approaches to language and linguistic approaches to ethnography

Εναρκτήρια διημερίδα ΕΠΠΓ * Μυτιλήνη, 24 & 25 Νοεμβρίου 2016
Opening symposium of LESoL * Mytilene, 24 & 25 November 2016
«ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ», ΜΠΙΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ